close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PETYCJE

 • Informacja dotycząca sposobu składania petycji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017.1123 j.t.).

   

  Art. 2.3 „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

   

  Petycję składa się:

  • w formie pisemnej albo
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Petycje można składać:

   

  1) Pocztą na adres:

   

  Biuro Kontroli i Audytu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

   

  2) Pismem złożonym osobiście na Dziennik Podawczy MSZ - codziennie w godzinach   8.15-16.15

  3) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: petycje.skargi.wnioski@msz.gov.pl

   

  Petycja powinna zawierać:

   

  1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwę); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  3) oznaczenie adresata petycji (Minister Spraw Zagranicznych);

  4) wskazanie przedmiotu petycji;

  5) petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję (należy przedstawić dokument, z którego wynika umocowanie do działania w jej imieniu);

  6) petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

   

  Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz datę jej złożenia.

  Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja. 

   

   

  Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

  Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.