close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 1 lutego 2018 (ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2018)

   

   

  Ambasada RP w Baku ul. Kichik Gala 2a, AZ-1000 Baku,  ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego Toyota  Prado Land Cruiser II 5D.

   

  1. Dane techniczne pojazdu

    

  1)    Marka/typ: Toyota Land Cruiser II 5D

  2)    Rodzaj paliwa: olej napędowy

  3)    Ilość cylindrów: 4

  4)    Pojemność silnika w cm3 : 3000

  5)    Rok produkcji: 2006

  6)    Numer podwozia: JTEBK29J000019251

  7)    Numer rejestracyjny: 026T001

  8)    Źródło nabycia: zakup w Dakarze w 2006 r.

  9)    Data przybycia do Baku: 2009 r.

  10)  Skrzynia biegów: mechaniczna

  11)  Kolor karoserii: biały

  12)  Radio, CD : firmowe

  13)  Inne wyposażenie: klimatyzacja

  14)  Stan licznika:  132 500 km

  15)  Stan techniczny – dobry

   

  2.      Cena wywoławcza:6,000,00 EUR.

  3.       Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP Baku ul. Kichik Gala 2a, AZ-1000 Baku , Azerbejdżan   w dniach od  07 i 14 lutego br. w godzinach 10:00–12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu daty spotkania pod nr telefonu +994 502213478 z Panią Anną Grabska-Ruda.

  4.      Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 600,00 EUR. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP Baku w terminie do 15 lutego br. do godziny 10.30 czasu lokalnego. 

  5.      Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

   1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

  2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty.

  3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznała się ze stanem przedmiotu przetargu lub
  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  4) Kopie dowodu wpłaty wadium.

   

  6.       Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Baku ul. Kichik Gala 2a, AZ-1000 Baku, Azerbejdżan (w zamkniętych kopertach)z dopiskiem „Przetarg Toyota Land Cruiser II 5D– nie otwierać”, w terminie do dnia 15 lutego  2018r. do godz.11:00 czasu lokalnego.

  7.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Baku w dniu 15.02.2018 r. o godz. 13:00.

  8.     Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. 

  9.      Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

  10.   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

  11.  Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
  w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

  12.   W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

  13.  Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 11 dni od dnia otwarcia ofert. 

  14.  Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

  15.   Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

  16.  Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze Azerbejdżanu, Polski lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.

  17.  Ambasada RP w Baku zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

  18.  Ambasada RP w Baku nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   Załączniki:

  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

  Załącznik nr 2 zdjęcie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: