close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 2 lutego 2018 (ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018)

   

  Ambasada RP w Pretorii, 14 Amos Street, Colbyn 0083 Pretoria, RPA ogłasza sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz (2008r.) w drodze przetargu publicznego.

   

  Przedmiot przetargu

  Samochód osobowy marki  Mercedes Benz E220 CDI;  rok produkcji 2008, 4 drzwiowy, 2,1l; silnik diesel;  automatyczna skrzynia biegów;  kolor:  ciemny granat.

  Numer nadwozia WDB 2110082 B 300269.

  Dodatkowe wyposażenie: immobiliser, radio fabryczne z odtwarzaczem CD, klimatyzacja, elektrycznie podnoszone szyby z przodu i regulowane lusterka,  systemy ABS.

  Cena wywoławcza:  115 000 ZAR (randy południowo afrykańskie).

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11 500 ZAR. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady 14 Amos Street, Colbyn 0083 Pretoria, RPA. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu w dniach 12 do 16 lutego 2018 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w Ambasadzie RP w Pretorii; 14 Amos Street, Colbyn 0083 Pretoria, RPA.

  Oferty pisemne należy składać w siedzibie Ambasady; 14 Amos Street, Colbyn 0083 Pretoria, RPA w zaklejonych kopertach do dnia 19 lutego br. do godziny 10:00.

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Ambasady RP w Pretorii; Ambasady 14 Amos Street, Colbyn 0083 Pretoria, RPA.

  Oferta powinna zawierać:

  1.        Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres  e-mailowy;

  2.        Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty, okres, w którym oferta jest wiążąca;

  3.        Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub,  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

   

   

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1.        Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

  2.        Nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać:  dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa.

  Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

  Ambasada RP w Pretoriii  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

   

  Zdjęcie pojazdu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: