close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APLIKACJA DYPLOMATYCZNO-KONSULARNA

 • 13 lipca 2017 (ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2018)

   

  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach drugiego konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018 (ADK 2018 „B”)
   

  Numer ogłoszenia: ADK/2018 „B”

  Data ukazania się ogłoszenia: 20 lutego 2018 r.

   

   

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
    
  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

  ogłasza nabór w ramach

   

  drugiego konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018 (ADK 2018 „B”)

   

   

   

   

  Rozpoczęcie aplikacji: 10 września 2018

  Początek konkursu: 9 kwietnia 2018

   

   

  Główne obowiązki aplikanta:

   

  • ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
  • odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej
  • ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej
  • udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji
  • przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

   

  Wymagania stawiane kandydatom:

   

  • obywatelstwo polskie
  • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne
  • znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej
  • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z doklejoną w nim kolorową fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
  • życiorys (zgodnie ze wzorem)
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A), w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia ; w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

   

  Etapy konkursu:

   

  1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki
  2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów)
  3. Sprawdzian znajomości dwóch języków obcych
  4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji oraz współpracy z innymi, odporności na stres)
  5. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej). Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

   

  UWAGA:

   

  • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
  • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną
  • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu przed przystąpieniem do niego
  • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

   

   

  Harmonogramu konkursu

   

  Udział w konkursie wymaga osobistego udziału w każdym z jego etapów, które będą odbywały się
  w Warszawie, w następujących terminach:

  • Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz sprawdzian umiejętności analitycznych – 9 kwietnia 2018
  • Sprawdzian znajomości języków obcych – 23-24 kwietnia (część pisemna) oraz 9-11 maja 2018 (część ustna)
  • Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego – 16-24 maja 2018
  • Rozmowy kwalifikacyjne – 4-8 czerwca 2018

   

   

  Ważne informacje dotyczące aplikacji  dyplomatyczno-konsularnej ADK 2018 „B”:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w ww. obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej.

   

  Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 3.747 zł brutto.

   

  Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

   

  Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 16 marca 2018 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ. Dokumenty które wpłyną po ww. dacie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe zostaną uznane za dostarczone w terminie pod warunkiem jednoczesnego przesłania zgłoszenia na ad.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Dokumenty należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

                                                                Akademia Dyplomatyczna MSZ

                                                                Al. J.Ch. Szucha 23

                                                                00-580 Warszawa

                                                               

  z dopiskiem: ADK 2018 „B”

   

  W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 5238766.

   

  Pliki do pobrania:

  Życiorys

  Wniosek 

   

  Inauguracja zajęć w Akademii Dyplomatycznej MSZ 2018

   

   

   


   

   

  Numer ogłoszenia: ADK/2018

  Data ukazania się ogłoszenia: 11 stycznia 2018 r.

  Wyniki konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018 r . >>>

          

   

  Numer ogłoszenia: ADK/2018

  Data ukazania się ogłoszenia: 05 czerwca 2017 r.

   

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

   

  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

  ogłasza nabór w ramach

  konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018

   

   

  Osoby zakwalifikowane na aplikację dyplomatyczno-konsularną zostaną zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozpoczęcie aplikacji – 1 lutego 2018 r.

   

   

  Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

  Początek konkursu: 5 października 2017 roku

   

   

  Główne obowiązki aplikanta:

   

  - ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,

  - odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,

  - ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

  - udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji.

   

  Wymagania konieczne:

   

  - obywatelstwo polskie,

  - wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,

  - znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej,

  - dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  - wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem),

  - życiorys (zgodnie ze wzorem),

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A), w razie konieczności kopia dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu, a w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje,

  - kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

   

  UWAGA:

   

  Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

   

  Osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu. Do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w znajomość języków obcych.

   

  Do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia nadesłanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

   

  Etapy konkursu:

   

  1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.
  2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie
   i rozwiązywanie problemów).
  3. Sprawdzian stopnia znajomości dwóch zadeklarowanych przez kandydata we wniosku języków obcych (zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych).
  4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, odporności na stres oraz współpracy z innymi).
  5. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

   

  Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

   

  Ważne informacje dotyczące aplikacji:

   

  Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku. Wynagrodzenie oferowane aplikantom wynosi: ok. 3.747 zł brutto.

   

  Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15) lub przesłać w terminie do 31 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Akademia Dyplomatyczna MSZ

  Al. J.Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

  z dopiskiem: ADK/2018

   

  Szczegółowe informacje na temat aplikacji są dostępne w BIP MSZ. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 87 66  oraz (w sprawie egzaminów językowych) +48 (22) 523 79 77.

   

   

  Biuro Spraw Osobowych

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

   

  Inauguracja zajęć w Akademii Dyplomatycznej MSZ 2017

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: