close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • DOSTĘP DO RYNKU

 • 1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/.

  Mołdawia, która jest członkiem WTO, prowadzi liberalną politykę handlu zagranicznego. W eksporcie i imporcie Mołdawia nie ma ograniczeń ilościowych, a licencjonowanie działalności w obszarze h.z. stosuje jedynie wobec niektórych towarów. Zakaz importu dotyczy starych samochodów, a ograniczenia w eksporcie dotyczą złomu, odpadów metali kolorowych i żelaznych. Mołdawia przedłużyła do 2012 r. stosowanie środków ochronnych na import cukru (stopniowo malejące cło). Zainteresowana jest również napływem Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Działają na jej terenie Specjalne Strefy ekonomiczne takie jak: ”Ekspo-Biznes-Chisnau”, „Twardnica”, „Ungheni-Business” oraz Parki Produkcyjne: ”Valkanes”, „Taraclia”, „Otaci Business”, Międzynarodowy Wolny Port w Giurgiulesti i Międzynarodowy Wolny Port Lotniczy w Marculesti (w chwili obecnej Specjalne Strefy Ekonomiczne Mołdawii, z wyjątkiem Ekspo-Biznes-Chisinau, nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem inwestorów.

  Mołdawia korzysta m.in. z pomocy UE (realizacja Planu Działania UE - Mołdawia), co służy zbliżaniu mołdawskiego ustawodawstwa i jej instytucji do wymogów unijnych w tym w zakresie standaryzacji i certyfikacji.

  Na tutejszym rynku działają bezpośrednio lub pośrednio m.in. takie znane polskie firmy jak Fabryka Farb i Lakierów ”Śnieżka”, „Amika Wronki”, „CELSA”, „Huta Ostrowiec”, „Sanitec Koło”, „MHBS.A.”, „STA Odlewnie”, „Pruszyński Sp. z o.o”, Fabryka Obrabiarek „Rafamet” „Krakowska Fabryka Armatur”, „Gor-Stal-Gorlice”, „Centrozap”, „Izoterm”, „Huta Szkła Wołomin”, „Opoczno-trade”, „Philips-Polska”, „Volvo-Polska”, „Goodyear-Dunlop-Polska”, „Bedicas”, fabryki mebli: „Paged”, „Bodzio”, „Gawin”, „Jarocin”, „Kler”, „Forte”, producenci farmaceutyków, sprzętu medycznego, kosmetyków i środków czystości: „Polfa”, „Polpharma”, „Herbapol”, ”Dermika”, „Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych”, ”Famed’,  a z branży rolniczej szereg gospodarstw rolniczych, sadowniczych, szkółkarskich i producentów maszyn rolniczych, firmy z branży przetwórstwa  mięsnego: ”Duda” i „Animex”, „Pamapol”, firmy z branży spożywczej: „Hortex Kwidzyń”, „Społem” i „Mokate” oraz firmy z branży cukrowniczej i transportowej. Zainteresowanie polskich firm rynkiem mołdawskim dotyczy obecnie głównie budownictwa, przemysłu przetwórczego, handlu i usług, ale zaczyna obejmować również sferę usług budowlanych, transportowych oraz związanych z pośrednictwem pracy.

  Z polskiej inicjatywy została przygotowana i podpisana w dniu 4.06.2007 r. umowa pomiędzy RP a Rządem Republiki Mołdawii o udzielenie Mołdawii kredytu w kwocie 15 mln USD w ramach pomocy wiązanej, na sfinansowanie dostaw polskich towarów inwestycyjnych i usług w dziedzinie zaopatrzenia w wodę pitną, przez polskie firmy. Umowa weszła w życie w dniu 14.08.2007 r. Przedmiotem finansowania w ramach kredytu miało być 6-9 projektów. Umowa nie została zrealizowana i wygasła w dniu 14.08.2009r. z uwagi na brak środków w budżecie Mołdawii. Republika Mołdawii objęta jest również systemem finansowego wsparcia polskiego eksportu ze środków budżetowych, co pozwala na dofinansowywanie części kosztów uzyskania certyfikatów dla wyrobów, jak również na  realizację branżowych projektów promocyjnych.  

  W działaniach zmierzających do zwiększenia dynamiki w sferze współpracy gospodarczej między polskimi i mołdawskimi podmiotami oczekiwane są inicjatywy eliminujące bariery oraz wprowadzające lub usprawniające dostęp do rynku polskich towarów i usług m.in. poprzez:

  - szerszą popularyzację wśród polskich eksporterów gwarancji KUKE,

  - zwiększenie aktywności izb gospodarczych,

  - poprawę stanu infrastruktury i obsługi na przejściach granicznych z Ukrainą.

  Po stronie partnera mołdawskiego, zgodnie z opiniami naszych eksporterów i międzynarodowych organizacji gospodarczych, władze Mołdowy powinny podjąć działania m.in. na rzecz:

  - obniżenia poziomu ingerencji administracji rządowej w działalność przedsiębiorców,

  - stworzenia dogodniejszych warunków działania przedsiębiorców, w tym bardziej „przyjaznego” dla nich mołdawskiego systemu finansowego,

  - usuwania barier technicznych w handlu, w tym wprowadzenia i respektowania międzynarodowych norm i standardów,

  - zwalczania wysokiego poziomu korupcji w rożnych sferach życia gospodarczego,

  - uregulowania kwestii własności ziemi dla inwestorów zagranicznych.
  -  większa przejrzystość mołdawskiego systemu bankowego,

  -  liberalizacja działalności handlowej (Mołdowa pod względem swobód gospodarczych znajduje się w połowie listy 157 sklasyfikowanych w tym zakresie państw),

  -  poprawa infrastruktury drogowej,

  -  harmonizacja gospodarczych aktów prawnych z ustawodawstwem UE,

  -  podpisanie (w ustalonym wstępnie terminie) Umowy o Wolnym Handlu z UE,

  -  stworzenie lepszych warunków dla inwestorów zagranicznych;

  Nadzieje na realizację, powyższych postulatów zdecydowanie wzrosły. Aktualny Rząd RM jest bowiem nastawiony na otwartość i konkurencyjność gospodarki Mołdowy, jak również na dostosowywanie jej ustawodawstwa i praktycznej działalności do standardów UE i innych regulacji międzynarodowych.

  Przedstawiony przez  Rząd RM program działania  jak i szereg ważnych i konkretnych przedsięwzięć, które zostały podjęte przez rząd w 2010 r., stwarzają realne przesłanki dla intensyfikacji współpracy gospodarczej pomiędzy RM a UE, w tym z Polską.

   

  2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

  Zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników oraz rozwiązywaniem sporów reguluje Kodeks Pracy i Umowa Zbiorowa zawierana każdego roku pomiędzy Rządem RM, Federacją Związków Zawodowych i Krajową Konfederacją Patronatu (niezależny związek pracodawców). Zgodę na zatrudnienie cudzoziemca, po złożeniu odpowiednich dokumentów i rozpatrzeniu wniosku, wydaje Państwowa Agencja Zatrudnienia na czas określony. Przedsiębiorcom zagranicznym o kapitale firmy nie mniejszym niż 100 tys. USD oraz kadrze kierowniczej, po uzyskaniu tymczasowego prawa pobytu na terytorium Republiki Mołdawii, wydawane są pozwolenia na pracę na 10 lat. Aby przedłużyć pozwolenie należy ponownie wystąpić o zgodę.

  3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

  Obrót ziemią w Republice Mołdawii regulują ustawy o kupnie i sprzedaży ziemi, o normatywnej cenie ziemi oraz Kodeks o Ziemi. Cudzoziemcy mogą nabywać i wynajmować nieruchomości na terytorium Mołdawii. Nie mają prawa zakupu ziemi
  do celów rolniczych czy pod obiekty przemysłowo - handlowo - usługowe. Mają natomiast prawo do dzierżawy na okres do 49 lat lub zakup ziemi razem z partnerem mołdawskim, który posiada większościowy udział we wspólnej firmie w sytuacji, gdy ziemia jest niezbędna w celu realizacji wspólnych zamierzeń gospodarczych.

   

  4. System zamówień publicznych.

  Zakupy dokonywane na potrzeby państwa regulowane są Ustawą o zakupie towarów, pracy i usług na potrzeby państwowe oraz rozporządzeniem Rady Ministrów RM o zatwierdzeniu rozporządzenia o Zakupie towarów i usług drogą zapytań ofertowych. Organem nadzorującym transakcje jest Państwowa Agencja ds. Zakupów podległa Ministerstwu Gospodarki i Handlu. Ustawa zobowiązuje do stosowania określonych procedur: przetargu otwartego, dwustopniowego, ograniczonego, ofertowego lub zakupu
  z jednego źródła.

   

  5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

  W Republice Mołdawii organizacją odpowiedzialną za ochronę własności intelektualnej
  i przemysłowej jest Państwowa Agencja Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej (AGEPI) utworzona 13.09.2004 r. Mołdawia jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz sygnatariuszem najważniejszych międzynarodowych konwencji, porozumień i umów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: