close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA - ROZWIŃ

 • Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie

  MD-2012, Kiszyniów ul. Vasile Alecsandri nr 101
   

  e-mail: kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  www.kiszyniow.polemb.net

  tel. (+373 22) 22-38-50, 22-38-51, 22-38-04
  fax: 22-38-52
  Zapisy na rozmowę z konsulem:
  poniedziałek-piątek w godz. 9.00 - 17.00

  I N F O R M A C J A

  o Karcie Polaka

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 marca 2008 roku weszła w życie ustawao Karcie Polaka z dn. 7.09.2007 r. (Dz.U. z 2007r., nr 180, poz. 1280 z późn. zmianami) . Ustawa o Karcie Polaka powstała z myślą o Polakach zamieszkałych na Wschodzie. Jej celem jest udzielenie pomocy w zachowaniu związków z polskim dziedzictwem kulturalnym, potwierdzenia przynależności do Narodu Polskiego, wznowienie więzi z Polską, a także wsparcie starań o zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej.

  Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  • ubiegania się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub refundację tej opłaty;
  • zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
  • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  • w stanach nagłych do korzystania w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • korzystania z 37 % ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  • bezpłatnego zwiedzania muzeów państwowych w Polsce;
  • ubiegania się w pierwszej kolejności o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo Mołdowy lub jednego z państw dawnego ZSRR lub posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca i spełnia łącznie następujące warunki:

  o       podstawowa znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, znajomość oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

  • złożenie w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego;
  • potwierdzenie, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie

  albo


  przedstawienie zaświadczenia upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej w Republice Mołdowy, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  W Republice Mołdowy organizacjami uprawnionymi do wydawania przedmiotowych zaświadczeń są:

  - Stowarzyszenie „Polski Dom" w Bielcach,

  - Stowarzyszenie Polaków w Gagauzji.

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

  Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka?

  Osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mogą uzyskać Karty Polaka osoby repatriowane (przesiedlone), z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach
  1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy
  oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje polskiego obywatelstwa, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce.
  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

  Wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul
  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy .

  Nie ma żadnych opłat związanych z procesem przyznawania Karty Polaka!

  Małoletni do 18 roku życia
  mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?
   

  -         Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów, przynależność do Narodu Polskiego, potwierdzenie polskiego pochodzenia lub przedstawienie zaświadczenia uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej).
  -         Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.
  -         Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę, zataił prawdę, podrobił lub przerobił dokument albo użył takiego dokumentu jako autentycznego.
  -         Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.
  -         Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).
  -         Względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego RP.
  -         Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: