close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •   

  ADRES WYDZIAŁU KONSULARNEGO

   

  Wydział Konsularny

  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

  w Kiszyniowie
  Str. Vasile Alecsandri 101

  MD-2012 Chişinău

   

  Tel. (+373 22) 22 38 50, 22 38 51

  Fax (+373 22) 22 38 52

   

  GODZINY PRACY URZĘDU

   

  Wydział Konsularny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00
  Przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się w godzinach od 9.30 do 13.00.
  Wydawanie paszportów w godzinach od 14.00 do 15.00.

   


   

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie:


  1. Nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu;

  2. Nie świadczy pomocy technicznej przy rejestracji ankiet;

  3. Nie wysyła i nie odbiera ankiet wizowych drogą mailową;

  4. Nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.

   

   

   

   

  INFORMACJE OGÓLNE

   

  WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REPUBLICE MOŁDAWII INFORMUJE, ŻE OD 15 WRZEŚNIA 2011 r., ROZPATRYWANE SĄ JEDYNIE WNIOSKI WIZOWE ZAREJESTROWANE POPRZEZ
  https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Szanowni Państwo,

  Proponujemy usługę, za pomocą której można wypełnić wniosek o wydanie wizy, wydrukować go i następnie złożyć w naszym konsulacie w terminie przez siebie wybranym, lub w pierwszym wolnym podanym na stronie internetowej.

  W tym celu należy wskazać kursorem myszki na adres https://www.e-konsulat.gov.pl/ wybrać wersję językową (dla Mołdawii dostępne: angielska, rosyjska, polska) i dalej postępować według  instrukcji podanych na tej stronie.

   

  W celu prawidłowego zarejestrowania swojego wniosku w konsulacie należy wybrać opcję Wiza krajowa - Zarejestruj formularz lub Wiza Schengen - Zarejestruj formularz. Pozostałe opcje służą tylko do wypełnienia formularza przez Internet, nie umożliwiają rezerwacji terminu w konsulacie.

  Jednocześnie informujemy, że dane w punktach od 1 do 12 ankiety muszą być zgodne z łacińską transkrypcją podaną w paszporcie zagranicznym.

  W momencie składania wniosku wizowego w konsulacie należy dołączyć inne dokumenty niezbędne do otrzymania wizy. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów, składanych wraz z wnioskiem znajdą Państwo na stronie internetowej konsulatu. Brak kompletu dokumentów spowoduje odmowę ich przyjęcia w konsulacie.

   

  Przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się w godzinach od 9.30 do 13.00.
  Wydawanie paszportów w godzinach od 14.00 do 15.00.

   

  Konsul RP w Kiszyniowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Poniedziałki w godzinach 15.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu.

   

  Str. Vasile Alecsandri 101

  MD-2012 Chişinău

   

  Tel. (+373 22) 22 38 50,

  22 38 51 – informacje wizowe

  Fax (+373 22) 22 38 52

  e-mail (zapytania ogólne): kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  http://kiszyniow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie zawiadamia o wprowadzeniu zmian dotyczących otwierania limitów wizowych w systemie e-konsulat. Limity będą  udostępniane  06, 16 oraz 26 dnia każdego miesiąca w godzinach przedpołudniowych.


   
  Uwaga:
  W przypadkach, kiedy ww. terminy (6,16,26 dzień każdego miesiąca) będą przypadać w dzień wolny od pracy (święta polskie lub mołdawskie oraz weekendy), limity będą uwalniane w ostatni dzień roboczy poprzedzający wskazany termin.

   

  • DO KTÓREGO PAŃSTWA STREFY SCHENGEN NALEŻY ZWRACAĆ SIĘ W CELU OTRZYMANIA WIZY?

   "Zasada pierwszego wjazdu"

    

   1. Jeśli planują Państwo odwiedzić konkretne państwo strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest jedynym punktem docelowym Państwa wizyt(y).
   2. Jeśli planują Państwo odwiedzić kilka państw strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/ Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest głównym punktem docelowym Państwa wizyt(y) pod względem czasu trwania i celu pobytu.
   3. Jeśli nie można określić głównego punktu pobytu, należy zwracać się do Ambasady / Konsulatu państwa Schengen, którego granicę przekroczą Państwo jako pierwszą.

   

  JEŚLI ZWRÓCĄ SIĘ PAŃSTWO W CELU OTRZYMANIA WIZY DO NIEWŁAŚCIWEJ
  AMBASADY / KONSULATU, TO…

   

  po złożeniu dokumentów Ambasada / Konsulat upewnia się, że jest właściwym urzędem do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy. Jeśli Ambasada / Konsulat nie jest właściwym urzędem do wydania wizy (na podstawie tego wniosku), niezwłocznie zwraca dokumenty wnioskodawcy, przyjętą opłatę wizową oraz wskazuje właściwą w celu otrzymania wizy Ambasadę / Konsulat.

   

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych.


  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy https://www.e-konsulat.gov.pl/)

   

  Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie nie przyjmuje dokumentów nadesłanych bezpośrednio do konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

  Nie można posiadać równocześnie  dwóch ważnych wiz Schengen.

   

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.  Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

  W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Schengen.

  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna. 

   

   

  Przy rozpatrywaniu wniosku wizowego wykorzystywane są następujące akty prawne:

  przepisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - pobierz

  umowa dwustronna o ułatwieniach wizowych UE-Mołdawia - pobierz

  zharmonizowana lista dokumentów stosowana przez konsulaty państw Schengen - pobierz

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)

   

  • WIZA  SCHENGEN

  Informacje podstawowe o wizach Schengen (jednolitych).

  Wiza Schengen

  Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).  

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich. 

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*

  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

   

  Identyfikatory biometryczne

  1.   Państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej przez Radę Europy, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

  2.   Składając pierwszy wniosek, osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa. Zostają wówczas pobrane następujące identyfikatory biometryczne osoby ubiegającej się o wizę:

  fotografia, zeskanowana lub zrobiona w chwili składania wniosku, oraz jej płaskie odciski dziesięciu palców pobrane cyfrowo.

  3.   Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę:

  a)           dzieci poniżej 12 roku życia;

  b)          osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać maksymalną ilość odcisków palców. Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, to od osoby ubiegającej się o wizę wymaga się, by złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym. Organy właściwe zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 są uprawnione do żądania dalszych wyjaśnień w sprawie przyczyn tymczasowej niemożności. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie odpowiednich procedur gwarantujących osobie ubiegającej się o wizę poszanowanie godności w sytuacji, gdy wystąpią problemy z pobraniem danych;

  c)          przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów krajowych wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami oficjalnej delegacji, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych;

  d)          monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.

   

   

  Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy Schengen:

  • Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią, wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, rumuńskim, angielskim lub rosyjskim- transliteracja).

  Rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego należy dokonać poprzez https://www.e-konsulat.gov.pl/ (wnioski nie zarejestrowane poprzez https://www.e-konsulat.gov.pl/ nie będą rozpatrywane). Za nieletniego składa podpisany wniosek wizowy rodzic lub opiekun prawny. Oznacza to, iż za nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

  • Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.
  • Paszport zagraniczny oraz kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu ważności wizy. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Paszporty przedłużone nie będą przyjmowane. Paszport zagraniczny powinien zawierać co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy). Paszporty przyjmowane są bez dodatkowych obwolut np. plastikowych, skórzanych. Należy dołączyć kopie stron paszportu z poprzednimi wizami Schengen.
  • W przypadku posiadania innych paszportów zagranicznych należy obowiązkowo dołączyć je do wniosku wizowego (oryginał i kserokopia).
  • Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia).
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015r. - pobierz, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach
  • ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem minimum € 30000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej (oryginał i kserokopia) wypełnione pismem maszynowym. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu. Zalecamy aby przy składaniu wniosku w celu otrzymania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej termin ważności polisy ubezpieczeniowej obejmował dodatkowe 15 dni.
  • Jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał i kserokopia), w przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty). Akt urodzenia (oryginał i kserokopia). Kopia paszportów rodziców lub opiekuna oraz kopie ważnych wiz w przypadku wspólnej podróży.
  • Oryginał: zaświadczenia z miejsca pracy wraz z książeczką pracy (oryginał oraz kopia), zaświadczenia z uczelni, szkoły, legitymacja przynależności do klubu sportowego (w zależności od celu wyjazdu).
  • Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego (dla obywateli Mołdowy wynosi 35 Euro).

  DOKUMENTY DOTYCZĄCE CELU PODRÓŻY

  (koniecznie jest przedłożenie oryginału wraz z kopią)

  1) wiza turystyczna

  • pismo polskiej firmy turystycznej, z którą współpracuje miejscowa firma turystyczna o dokonanej rezerwacji i opłacie,
  • voucher,
  • zaświadczenie z banku o posiadaniu wymaganych środków finansowych,

   Dla turystów indywidualnych: Rezerwacja hotelowa musi być w części  bądź w całości opłacona (oryginał lub faks) i powinna zawierać następujące informacje: termin rezerwacji, nazwiska i imiona osób, których dotyczy, adres i telefon hotelu, informację o wysokości dokonanej  opłaty oraz plan wycieczki.

   2) wiza do pracy

  • przyrzeczenie na zatrudnienie w RP, wystawione przez wojewodę lub inny podmiot uprawniony do wystawienia potwierdzenia zatrudnienia lub inny dokument określony przepisami prawa (np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy);

   3) wiza w celu odwiedzin

  • zaproszenie od osoby fizycznej albo od osoby prawnej, zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim lub pisemny wniosek sporządzony przez osobę przyjmującą /jedynie w przypadku bliskich krewnych - współmałżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków - odwiedzających obywateli Republiki Mołdowy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich/
  • zaproszenie powinno zawierać dane firmy/organizacji zapraszającej, dane osoby zapraszanej, cel przyjazdu, termin przyjazdu, oraz klauzulę o odpowiedzialności za poniesienie kosztów związanych z zakwaterowaniem, kosztami leczenia i ewentualnej deportacji;

  4) członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Mołdowy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe

  • pismo wydane przez organ mołdawski potwierdzające, że wnioskodawca jest członkiem delegacji udającej się na terytorium drugiej Strony w celu udziału w jednym z wyżej wymienionych wydarzeń, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia;

  5) przedstawiciele wolnych zawodów uczestniczący w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich

  • pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą potwierdzający, że dana osoba uczestniczy w imprezie;

  6) przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych

  • pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, przyjmujące biuro bądź oddział takiej osoby prawnej lub spółki, władze państwowe lub lokalne państw członkowskich lub komitety organizacyjne targów, wystaw, konferencji i sympozjów handlowych mających miejsce na terytorium państw członkowskich i zatwierdzony przez Państwową Izbę Rejestracji Republiki Mołdowy,
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
  • umowa handlowa zawarta między stroną polską a mołdawską,

  7) kierowcy przewożący towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego, przemieszczający się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Republice Mołdowy

  • pisemny wniosek sporządzony przez mołdawskie krajowe stowarzyszenie przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów,
  • lub dla kierowców niezrzeszonych:  świadectwo rejestracji firmy, licencja firmy na transport międzynarodowy, kontrakt zawarty z polską firmą, zaproszenie od polskiego partnera, zaświadczenie o zatrudnieniu przez daną firmę kierowcy, prawo jazdy,
  • legitymacja kierowcy międzynarodowego,

  8) członkowie załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych, przemieszczających się na obszar państw członkowskich

  • pisemny wniosek sporządzony przez właściwe przedsiębiorstwo kolejowe Republiki Mołdowy określający cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

  9) dziennikarze

  • zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organizację zawodową, stanowiący dowód na to, że dana osoba jest zawodowym dziennikarzem,
  • dokument wydany przez pracodawcę zaświadczający, że cel podróży wiąże się z wykonywaniem pracy dziennikarskiej;

  10) osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich i innych programach wymiany

  • pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestnika tych działań;

  11) uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych

  • pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów, sporządzone przez przyjmujące placówki: uniwersytet, kolegium bądź szkołę, lub legitymacja uczniowska/studencka bądź zaświadczenie z kursów, na które uczęszczać będzie dana osoba;

  12) uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby im towarzyszące w celach zawodowych

  • pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą: właściwe organy, krajowe związki sportowe i krajowe komitety olimpijskie państw członkowskich;

  13) uczestnicy oficjalnych programów wymiany, organizowanych przez miasta partnerskie i inne miejscowości

  • pisemny wniosek sporządzony przez naczelników/prezydentów/burmistrzów tych miast;

  14) bliscy krewni - współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie i wnuki - odwiedzający obywateli Republiki Mołdowy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich (dokument potwierdzający pokrewieństwo)

  • pisemny wniosek osoby przyjmującej zawierający:

  - nazwisko i imiona, adres i numer telefonu osoby zapraszającej,
  - nazwisko i imiona, adres, datę urodzenia i numer paszportu osoby zapraszanej,
  - termin i miejsce podróży,
  - informacja o stopniu pokrewieństwa osoby zapraszanej (wraz z dołączoną kopią dokumentu potwierdzającym pokrewieństwo),

  - informacja o osobie pokrywającej koszty podróży.
  Do zaproszenia należy dołączyć kopię pierwszej strony paszportu osoby zapraszającej. W przypadku, jeśli strona zapraszająca nie jest obywatelem RP - kopię karty stałego pobytu.

  15) przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń lub uczestniczenia w seminariach lub konferencjach, w tym w ramach programów wymiany

  • pisemny wniosek wydany przez organizację przyjmującą, potwierdzenie, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego i zaświadczenie o założeniu takiej organizacji z odpowiedniego rejestru sporządzone przez organ państwowy zgodnie z ustawodawstwem krajowym;

  16) osoby wyjeżdżające w związku z ceremoniami pogrzebowymi:

  • oficjalny dokument potwierdzający fakt zgonu,
  • poświadczenie pokrewieństwa lub innego związku łączącego wnioskodawcę ze zmarłym;

  17) osoby pragnące odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:

  • oficjalny dokument potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym;

  18) osoby wyjeżdżające w celach leczniczych i w razie konieczności osoby im towarzyszące

  • dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji oraz dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia medycznego;

  19) wiza tranzytowa

  • okazanie ważnej wizy państwa docelowego,
  • kserokopia powyższej wizy;

  w przypadku tranzytu do Obwodu Kaliningradzkiego:

        ●  zaproszenie od osoby fizycznej zamieszkującej  w Obwodzie Kaliningradzkim lub prawnej mającej tam siedzibę, albo zaświadczenie z miejsca pracy lub szkoły, potwierdzone notarialnie, że dana osoba pracuje lub uczy się na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.   

  DOKUMENTY  DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA PRZYJĘCIE
  I ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO:

  W przypadku ubiegania się o wizy osób, którym przysługuje zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego, należy okazać dokument, potwierdzający przynależność do jednej z niżej wymienionych kategorii:

  a) bliscy krewni: współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie i wnukowie obywateli Republiki Mołdowy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich;

  b) członkowie rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, w przypadku gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;

  c) członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Republiki Mołdowy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

  d) uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych

  e) osoby niepełnosprawne, i - jeśli to konieczne - ich opiekunowie;

  f) osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu, oraz osoby im towarzyszące, a także w celu udziału w pogrzebie bliskiego krewnego albo w celu odwiedzenia ciężko chorego bliskiego krewnego;

  g) uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych oraz osoby im towarzyszące w celach zawodowych

  h) osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

  i) uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne miejscowości;

  j) dziennikarze;

  k) dzieci poniżej 18 roku życia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców dzieci poniżej 21 roku życia,

  l)emeryci i renciści;

  m) kierowcy przewożący towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego i przemieszczający się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Republice Mołdowy;

  n) członkowie załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;

  o) przedstawiciele wolnych zawodów uczestniczący w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich.

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

  Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie jawnie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do państw układu Schengen.

  Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

  Nie można posiadać równocześnie dwóch ważnych wiz Schengen.

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy http://www.e-konsulat.gov.pl/

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA UZYSKANIA WIZ DLA CZŁONKÓW RODZIN OBYWATELI UE

  • Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • współmałżonek,
  • partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,
  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
  • rodzice pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,
  • ważny paszport,
  • dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • Wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  5. Podstawy prawne:

   

  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525) [1]
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn.zm.).
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

    


  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

  Opłata za rozpatrzenie wniosku za wydanie wizy Schengen wynosi 35 EUR.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie informuje iż, w sprawach wizowych wszelkie opłaty przyjmowane są w EUR.

  Opłaty dokonuje się w BC „MOBIASBANCA GRUPA SOCIETE GENERALE S.A.”  str. Stefan Cel Mare 81a

  DODATKOWE INFORMACJE

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem VI WKW.

  Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej  przez konsula przysługuje  wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy. Konsul rozpatruje wniosek w terminie 7 dni.

  Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

  - skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

  ZAŁĄCZNIK IV do WKW

  Określający wspólny wykaz państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, których obywatele muszą posiadać tranzytowe wizy lotniskowe podczas tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich

  AFGANISTAN

  BANGLADESZ

  DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO

  ERYTREA

  ETIOPIA

  GHANA

  IRAN

  IRAK

  NIGERIA

  PAKISTAN

  SOMALIA

  SRI LANKA

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

  WIZA KRAJOWA

   

  Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy narodowej (typ „D" uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni):

  • Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią, wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, rumuńskim, angielskim lub rosyjskim- transliteracja).

  Rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego należy dokonać poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ (wnioski nie zarejestrowane poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ nie będą rozpatrywane). Za nieletniego składa podpisany wniosek wizowy rodzic lub opiekun prawny. Oznacza to, iż za nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

  • Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.
  •  
  • Paszport zagraniczny oraz kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu ważności wizy. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Paszport zagraniczny powinien zawierać co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy). Paszporty przyjmowane są bez dodatkowych obwolut np. plastikowych, skórzanych.
  •  
  • W przypadku posiadania innych paszportów zagranicznych należy obowiązkowo dołączyć je do wniosku wizowego (oryginał i kserokopia).
  •  
  • Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia).
  •  
  • Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP:
  •  
  •  
  • Środki finansowe, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim).
  •  
  • Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem minimum € 30000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej (oryginał i kserokopia) wypełnione pismem maszynowym. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu.
  • Jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał i kserokopia), w przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty). Akt urodzenia (oryginał i kserokopia). Kopia paszportów rodziców lub opiekuna oraz kopie ważnych wiz w przypadku wspólnej podróży.
  • Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego (dla obywateli Mołdowy wynosi 60 Euro).

   

  Dokumenty uzupełniające potwierdzające główny cel podróży:

   

  1. W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:

   Oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Oświadczenie winno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać następujące informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym. Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy członków rodziny wnioskodawcy.

   

  2. W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 43a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Oryginał i kopia Zezwolenia na pracę na terytorium RP wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

  Zezwolenie jest wydawane przez właściwego wojewodę i zawiera następujące informacje: datę wystawienia; numer kancelaryjny; nazwa i adres pracodawcy; imię i nazwisko pracownika,  data i miejsce urodzenia pracownika, obywatelstwo pracownika; stanowisko pracy; prawna forma zatrudnienia; wynagrodzenie; ważność zezwolenia; pieczęć urzędu, pieczątka i podpis upoważnionego urzędnika, potwierdzenie odbioru zezwolenia.

   

  3. W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych

  Umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji.

  Świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni

   

  4. W celu wykonywania pracy przez naukowców

  Oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zatrudnienia wnioskodawcy.

   

  5. W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele

  Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu

  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

  Wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

  Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

   

  6. W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia

  Pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

   

  7. W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy

  Zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. Wnioskujący o wydanie wizy krajowej w przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum powinni dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin

   

  8. W celu udziału w stażu będącym częścią programu studiów

  Oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu zawierający dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS) oraz dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo), a także informację o zakresie obowiązków stażysty.

  Informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

   

  9. W celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka:

  Oryginał i kopia Karty Polaka.

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

  Opłata za rozpatrzenie wniosku za wydanie wizy Schengen wynosi 60 EUR.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie informuje iż, w sprawach wizowych wszelkie opłaty przyjmowane są w EUR.

  Opłaty dokonuje się w BC „MOBIASBANCA GRUPA SOCIETE GENERALE S.A.”  str. Stefan Cel Mare 81a

  W sytuacji kiedy wniosek wizowy jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Aplikujący otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłaty w banku za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., § 1 ust 6.

  Od decyzji o odmowie wydania wizy krajowej wydanej  przez konsula przysługuje  wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy. Konsul rozpatruje wniosek w terminie 7 dni.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: