close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA UDAJĄCYCH SIĘ DO REPUBLIKI MOŁDAWII

 • Republika Mołdawii

  Stolica: Kiszyniów
  Waluta: lej mołdawski (MDL), 1 MDL = 100 bani;
  1 EURO= 19,72 MDL
  (kurs z m-ca maja 2018 r.)
  Język urzędowy: rumuński

  Inne języki: rosyjski, ukraiński

   

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele RP mogą przebywać w Republice Mołdawii bez wiz do 90 dni. Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże władze graniczne mogą zażądać okazania go. Przy przekraczaniu granicy wymagane jest posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. W przy­padku pobytów przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.

  Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Nad­dnie­strzań­skiej - separatystycznego regionu, który oderwał się w wyniku zbrojnego konfliktu od Kiszyniowa. Chociaż region ten ma wszyst­kie atrybuty państwa - własnego prezydenta, własny rząd, parlament, własne siły zbrojne i policję, własną walutę, flagę, hymn i godło - nie jest uznawany przez społeczność między­na­rodową za niepodległy organizm państwowy. Przy przekraczaniu „granicy" między terytorium kontrolowanym przez władze Republiki Mołdawii a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą pasz­por­tową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Naddniestrzu obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzo­ziemiec może przebywać na terytorium Naddniestrza na pod­stawie zaproszenia uzyskanego od osoby tam mieszkającej. Po przekroczeniu granicy obowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wy­sokości ok. 750 USD.

   

  Uwaga: Ambasada RP w Kiszyniowie przestrzega obywateli polskich przed podróżami do Naddniestrza. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tam­tejszym wymiarem sprawiedliwości, praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie. Polska uważa Naddniestrze za integralną część Republiki Mołdawii, natomiast władza Republiki Mołdawii nie rozciąga się na obszar tej prowincji. Miejscowe służby graniczne i celne pod byle pre­tek­stem wymuszają od cudzoziemców opłaty za rzekome naruszenia tamtejszych przepisów. Wobec takiej samowoli naddnie­strzań­skiej policji, służb celnych i granicznych władze Republiki Mołdawii nie mają możliwości reagowania. Rada Najwyższa Naddniestrza podjęła decyzję, że od 2007 r. cudzoziemców podróżujących tranzytem lub udających się do Naddniestrza będą obowiązywać „opłaty migracyjne" w wysokości 0,63 USD.

   

  PRZEPISY CELNE. Nie ma ograniczeń w przywożeniu, wy­wo­żeniu i wymianie walut, jednakże warunkiem koniecznym jest zadekla­ro­wanie na granicy posiadanej kwoty. Ilość wywożonych pieniędzy nie może przekraczać kwoty zadekla­ro­wanej i posia­da­nej przy wjeździe. Próby wywiezienia pieniędzy nie zgłoszonych przy wjeździe są traktowane przez władze jak przemyt, co grozi karą pozbawienia wolności do 2 lat. Obo­wiązujące przepisy celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów.

   

  UBEZPIECZENIE. Honorowane są międzynarodowe polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli swym zasięgiem obejmują Republikę Mołdawii. Ubezpieczenia osobowe nie są wymagane, natomiast ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Istnieje możliwość ubezpieczenia się na miejscu.

   

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie są wymagane szczepienia ochronne. Występuje tu jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, żółtaczką zakaźną. Obowiązuje zakaz kąpieli w wie­lu zbiornikach wodnych, jeziorach i stawach, gdyż stwierdzono w nich obecność zarazków cholery. Woda w sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Opieka lekarska jest płatna i na niewysokim poziomie. W większych miastach czynne są prywatne kliniki o niskim standardzie. Przeciętna cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 100 MDL.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. W przypadku wjazdu samochodem pobierane są następujące opłaty:

  • opłata ekologiczna: samochody osobowe na 24 godz. - ok. 1,5 EUR, na 15 dni - ok. 2 EUR), na 30 dni ok. 3 EUR); samochody ciężarowe iautobusy na 24 godz. - ok. 2 EUR), na 15 dni -ok. 2,5 EUR), na 30 dni - ok. 3,5 EUR;
  • opłata za wjazd: samochody osobowe - 5 EUR, samochody ciężarowe - muszą mieć specjalne zezwolenie na wjazd ( carnet), wówczas nie płaci się nic; jeśli go nie mają, można wyku­pić je na granicy (koszt 30 EUR); oprócz tego za wjazd płaci się 25 EUR plus 0,25 EUR za kilometr. Autobusy przy wjeździe muszą mieć zezwolenie na wjazd ( CFP): do 11 miejsc - 15 EUR plus 0,005 EUR/km, od 12 do 17 miejsc - 20 EUR plus 0,1EUR/km, od 18 do 24 miejsc - 30 EUR plus 0,15 EUR/km, od 25 do 40 miejsc - 40 EUR plus 0,20 EUR/km, ponad 40miejsc - 45 EUR plus 0,25 EUR/km.

  Należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą - na drogach często spotyka się nie oświetlone pojazdy, w tym fur­manki. Czasem nawierzchnia dróg gwałtownie zmienia się z dob­rej na bardzo nierówną, przez co można uszkodzić zawieszenie samochodu. W miastach oświetlone są, i to nie zawsze, tylko główne ulice. Dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym to 50 km/godz., na nie zabudowanym - 90 km/godz. Sieć stacji benzynowych jest wciąż rozbudowywana i jest w zasadzie wy­star­czająca. Najlepiej tankować na dużych, budzących zaufanie stac­jach, gdzie z reguły paliwo jest dobrej jakości. Sieć warsztatów naprawczych jest poza Kiszy­niowem dosyć rzadka. Zwiększa się liczba przy­droż­nych restaura­cji i barów. Podróżujący na obcych numerach rejestracyjnych muszą się liczyć z częstymi kontrolami policji drogowej.

   

  Ważne: Kierowca jadący pojazdem, którego nie jest właścicielem przy przekraczaniu granicy Republiki Mołdawii powinien posiadać pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język rumuński lub rosyjski. Dokument taki powinien zawierać informacje o pojeździe (marka, typ, rocznik, numer rejestracyjny) oraz o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać. I oczywiście dane właściciela pojazdu oraz kierowcy (jak: imię, nazwisko, seria i nr dokumentu tożsamości, seria i nr paszportu, adres zamieszkania).

   

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nie­prze­strzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierow­ców poruszanie się po drogach publicznych może być trudne, a nierzadko ryzykowne. Między miastami działa sieć połączeń kolejowych i autobusowych. Sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta, a pociągi kursują bardzo wolno (pociąg jadący z Warszawy trasę od północnej granicy Republiki Mołdawii przez Ungheni do Kiszyniowa pokonuje w ciągu 10 godz.).

   

  BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w sąsiedniej Ukrainie. W miejscach zatłoczonych, w tro­lej­busach i mikrobusach należy uważać na złodziei kieszonkowych.

   

  ŚWIĘTA. Dni wolne od pracy to: Nowy Rok, 7-8 stycznia - prawosławne Boże Narodzenie, 8 marca - Dzień Kobiet, 1 maja - Święto Pracy, 9 maja - Dzień Zwycięstwa, 27 sierpnia - Święto Niepodległości, 31 sierpnia - Święto Języka Mołdawskiego, oraz święta ruchome: Wielkanoc, tydzień po prawosławnej Wielkanocy - Święto Zmarłych.

   

  PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Z uwagi na zdarzające się kradzieże i oszustwa walutę należy wymieniać w kantorach, których jest stosunkowo dużo. Większość kantorów, podobnie jak banki, pracuje od 10.00 do 18.00; niektóre, szczególnie w dużych miastach, pracują non stop. Przed wymianą należy sprawdzić kurs walut w kilku kantorach, ponieważ może się on znacznie różnić. Niektóre kantory, oferujące atrakcyjny na pierwszy rzut oka kurs wymia­ny, pobierają 2-procentową prowizję niwelującą różnicę.
  • Sklepy otwarte są różnie - często do godziny 18.00, zwy­jątkiem Kiszyniowa i większych miast, gdzie niektóre centra handlowe pracują do 21.00 i dłużej. Popularne są bazary, na których można kupić prawie wszystko. Bazary pracują w lecie od 8.00 do 17.00, a w zimie od 8.00 do zmierzchu. Ich stan sanitarny jest nie najlepszy, dlatego trzeba z rozwagą kupować tam produkty spożywcze - o czym niejednokrotnie przy­po­minały miejscowe media.
  • Produkty z importu, zarówno spożywcze, jak i przemysłowe, są z reguły droższe, nieraz znacznie droższe niż w Polsce.
  • W miastach najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikro­busy, łatwo dostępne i tanie. W dużych miastach dobrze działa sieć komunikacji trolejbusowej.

   

  • Przykładowe ceny: bilet do teatru kosztuje 50 - 80 MDL, nocleg w hotelu średniej klasy - od 400 do 600 MDL, w hotelu czterogwiazdkowym - od 80 do 150 USD.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: